Ar-Ge

AR-GE MERKEZİ

Ağaoğlu Tekstil, tekstil sektöründe yenilikçi vizyonu, yaratıcılığı, verimliliği artırma odağı ve ölçümlenebilir sonuçlarla başarı anlayışı ile rekabetçi yapısını sürekli güçlendirmektedir.

Ağaoğlu Tekstil, katma değeri yüksek yeni ürünler, ekolojik ve sürdürülebilir üretim teknikleri, ileri üretim teknolojileri öncelikli olmak üzere tekstil alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak konularda Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Yenilikçi olmanın, rekabet gücünün korunmasının ve katma değeri yüksek nitelikli ürünler üretmenin yolunun Ar-Ge ve İnovasyondan geçtiğinin bilinci ile hareket eden Ağaoğlu Tekstil, güçlü Ar-Ge kadrosu ile firmanın küresel varlığını bu yolla güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kurulduğu günden bugüne, ev tekstili sektöründeki tüm trendleri ve üretim teknolojilerini yakından takip eden ve uygulayan Ağaoğlu Tekstil; “5746 Sayılı Kanun” ile 19 Temmuz 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Merkezi Tescil Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

NEDEN AR-GE?

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge); her türlü bilgi birikiminin yeni uygulamalar tasarlamak için kullanılması amacıyla sistematik olarak yapılan çalışmaların tümüdür. 17. yüzyılın başlarında İngiliz düşünür Francis Bacon’un “bilgi güç kaynağıdır” sözünden bilimin insanlığın gelişmesi ve refahı için ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu söz bilgi çağı olan günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bilginin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde rekabet edebilmenin en önemli koşulu bilgiye yatırım yapmaktır. Bilgiye yatırım yapmak denildiğinde ilk olarak akla Ar-Ge gelmektedir.

Küresel rekabetin yaşandığı günümüz koşullarında, bilişim, ulaşım, iletişim sistemlerinde yeni teknolojilerin kullanılması sonucunda hızlı ve köklü değişimler yaşanmıştır. Dünya artık büyük bir yer olmaktan çıkıp tek pazar haline dönüşmüştür. Firmaların yaşanan hızlı ve köklü değişimler karşısında ayakta kalabilmek ve devamlılık sağlayabilmek için ürün ve hizmetlerini farklılaştırarak piyasaya sunmaları ve üretim yöntemlerini devamlı olarak yenilemeleri gerekmektedir. Bu yenileme ancak teknolojik gelişim ve inovasyon sayesinde gerçekleştirilir. Firmalar yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünleri üretmeye ve bu alanlara yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Üretimler artık yenilikçi teknolojilerle yapılmaktadır. Yenilikçi teknoloji yenilikçi düşünceye ve problem çözme gibi beyin gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle; bu yenilikçi anlayışa bilgi ekonomisi adı verilmiştir. Küreselleşen yeni ekonomi anlayışının tek itici gücü sürekli değişen ve gelişen yenilikçi teknolojidir. Teknolojik gelişmelerle ilgili uğraşılar ise Ar-Ge çalışmalarıdır.

Araştırma ve Geliştirme, insan, kültür ve toplum bilgisinden oluşan bilgi birikiminin arttırılması ve bilgi birikiminin yeni uygulamalar tasarlamak için kullanılması için sistematik olarak yapılan çalışmalardır (Frascati, 2002:30). Araştırma ve geliştirme çalışmalarını içermekte olan Ar-Ge kavramı, ilk olarak araştırmayı yani bulunmamış bilgiyi ya da ürünü bulmayı sonrasında ise bulunan bilgi ve ürünü geliştirmeyi içermektedir.

Araştırma ve Geliştirme; yeni bir ürünün üretilmesi, ürünün kalitesinin yükseltilmesi, yeni tekniklerin uygulanması ve maliyet düşürücü üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, geliştirilen teknolojinin var olan koşullara adaptasyonunun sağlanması, var olan teknolojilerin iyileştirilmesi ve bu teknolojilere yenilerinin uyarlanması için, bilimsel esaslara göre yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçlarını kapsamaktadır. Ar- Ge işletmelerdeki var olan teknolojilerin iyileştirilmesi ve bu teknolojilere yenilerinin uyarlanması, ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan sistemli çalışmaların tümü olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda Ar-Ge teknolojinin ve bilimin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri ortaya çıkarmak veya mevcut bilgilerle yeni ürün, malzeme ve araçlar üretmek, mevcut olan ürün ve sistemleri geliştirmek bilginin sistematik olarak toplanmasını, bilginin analizini ve bilginin  yorumunu gerektiren düzenli çalışmalardır.

AR-GE STRATEJİLERİ

 • Rekabet yoğun ortamda ayakta kalabilmenin ötesinde, sektörde ilkleri gerçekleştirerek öncü olmak,
 • Bilimin ışığında; inovatif ve sürdürülebilir ürün, üretim teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik, değer yaratan çalışmalara imza atmak,
 • Tüm çalışanların yenilikçi fikirler ve projeler üretmeleri konusunda katılımlarını sağlayarak kurum içi AR-GE kültürünün yayılımını sağlamak,
 • Firma bünyesinde yarınlara ışık tutacak yaklaşımlar ile üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine ve teknolojinin ticarileşme sürecine geçmesine katkı sağlamak,
 • Dünyaya, doğaya, insanlara ve geleceğe karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek,
 • Teknolojik gelişimin yönlendirilmesi ve kaynak kullanımında, insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimi sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik odağında; sürdürülebilir hammadde, malzeme ve üretim teknolojilerini araştırmak, geliştirmek ve gerekli işbirliklerini kurmak,
 • İstek ve ihtiyaçları anlamak, kullanıcı dostu çözümler geliştirmek, pazar odaklı ürünler için güçlü işbirlikleri oluşturmak ve yenilikçi ürün ve çözümler geliştirmek,
 • Değişen moda algısını takip ederek, yükselen trendlere yönelik çalışmaları sürdürülebilirlik odağında yürütmek,
 • Farklı disiplinlerin oluşturduğu sinerji ile yenilikçi ürün ve çözümler geliştirerek hayata geçirmek,
 • Sürekli iyileştirme anlayışı ile süreçleri, metotları ve uygulamaları olabildiğince verimli, kesin ve etkili sonuçlar verecek hale getirmek,
 • Ar-Ge ve inovasyon projeleri sürecinde ortaya çıkan yenilik unsuru buluşun fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması yönünde çalışmalar sunmak,

AR-GE’NİN ÖNEMİ

Yaratıcılıkla bütünleşerek üretkenliği, verimliliği artıran ve ölçümlenebilir sonuçlarla başarı odaklı yürütülen Ar-Ge çalışmaları, gelişime açık her toplum ve kurum tarafından önemsenmekte ve desteklenmektedir.

Gelişen teknoloji ile yeniden tanımlanan ve sürekli değişen müşteri taleplerinin karşılanması Ar-Ge ve inovasyonda aktif olmayla mümkün olmaktadır.

Küresel ölçekte değişen üretim ve pazar şartları ile birlikte bu doğrultuda yönlenen müşteri ihtiyaç ve isteklerini sürekli incelemekte olan Ağaoğlu Tekstil Ar-Ge Merkezi, yapılan çalışmalar doğrultusunda özgün ürün yelpazesini geliştirmenin yanı sıra; sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme anlayışı ile geleceğin ürünlerini yaratmayı ve üretim parametrelerini şekillendirmeyi hedeflemektedir.

AR-GE’NİN ODAKLARI

Yenilik

Küreselleşen dünya ve artan rekabet ortamında işletmeler, varlıklarını sürdürebilmek, rekabet güçlerini korumak ve arttırmak için yenilik yapmak zorundadırlar. Küresel anlamda rekabet, fiyat ve faktör maliyetleri merkezli olmaktan çıkmış, yenilik temelli hale gelmiştir.

Yenilik, ekonomik büyüme, kalkınma ve rekabet gücünün sağlanması ve sürdürülmesinde en temel belirleyicilerden birisidir. Günümüzde, küreselleşme ile birlikte piyasa şartlarının hızla değişmesi, dinamik rekabet ortamı ve tüketici istek ve taleplerinin daha karmaşık hale gelmesi işletmeleri yenilik yapmaya zorlamaktadır.

Yenilik, yeni bir ürünün piyasaya çıkarılmasını, mevcut ürünlerin yenilenmesini, yeni girdilerin kullanılmasını, üretim süreçlerinin daha etkin olmasının sağlanmasını kapsamaktadır.

Ağaoğlu Tekstil Ar-Ge Merkezi olarak geniş bir perspektifle, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve bilimsel ilkeleri izleyerek yeni potansiyel ürünler ortaya çıkarma konusunda sürekli olarak araştırmalar yapmaktadır.

Süreklilik

Ar-Ge etkinliklerine verilen ağırlığın artırılması ve kurum içi/dışı senkronizasyonun daha iyi sağlanması, proje/sektör bazlı ürün/süreç geliştirme sürecinin performans ve verimliliğini iyileştirme alanlarında yürütülen çalışmalara süreklilik kazandırılması hedeflenmektedir.

Standartlaşma

Tüm yenilik ve geliştirmelerin standartlaştırılması ve bilgi akışlarını sağlayan mekanizmalar sayesinde bilgi aktarımının sağlanarak kurum için Ar-Ge kültürünün yayılımının sağlanması hedefler arasında yer almaktadır.

Rekabet

Pazara sunulan yeni ürünlerin ilerleyen yıllarda da rekabet avantajını devam ettirebilmesi için, geliştirilen ürünlere dair kalite ve standartların yükseltilmesi, sürekli iyileştirme bakış açısı ile alternatifler geliştirilmesi,  maliyetlerin düşürülmesi adına planlamaların gerçekleştirilmesi Ar-Ge odakları arasındadır.

Müşteri Memnuniyeti

Günümüz dünyasının en belirgin özelliklerinden biri hızlı değişim ve gelişimdir. Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme dünya pazarlarının sürekli yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Çeşitlenerek büyüyen tüketici istek ve ihtiyaçları ve artan rekabet, ürün/üretim ve pazarlama uygulamalarının yeniden sorgulanmasına neden olmuştur.

Müşterileri memnun etmenin en iyi yolu ise, belirlenen yada öngörülen müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yeni ürünler tasarlamak yada mevcutları geliştirmektir. Ar-Ge çalışmalarında hedef; müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünlerin yüksek kalitede ve hızlı bir biçimde sağlanarak ürün, hizmet ve destek sonucunda müşterilerin beklentilerinin tam olarak karşılanması ile onların tatmin olma oranlarını yükseltmektir.

İşbirliği

Ağaoğlu Tekstil Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge çalışmaları için ayrılan payı her geçen yıl artırarak, bu konudaki yetkin ve donanımlı insan kaynağını güçlendirerek gelişimlerini sürekli kılmayı hedeflemektedir. Gerek üniversite ve araştırma merkezleri ile yapılacak çalışmalara, gerekse ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme işbirliği programlarına katılım sağlayarak mevcut Ar-Ge deneyimi ve birikiminin zenginleştirilmesi için yeni planlamalar yapmakta ve stratejilerini bu doğrultuda düzenlemektedir.